NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W KATOWICACH

punkt prowadzony przez Klub Jagielloński przy u. Oblatów 24

Skontaktuj się z nami:
32 705 45 12

Nieodpłatna pomoc prawna

Skąd wziął się system nieodpłatnej pomocy prawnej?

W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, co dokonało się z początkiem roku 2016, w całej Polsce ruszyły poradnie prawne, prowadzone podstawie zadań zleconych przez powiaty.

Dzięki współpracy różnych szczebli administracji rządowej i samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Krąg uprawnionych do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyraźnie formułowany w Ustawie. Są to:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Czy należy przedstawić jakieś dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z wymienionych powyżej grup?

TAK. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, zobowiązane są przedstawić w punkcie dokument do tego uprawniający. Może to być – na przykład – dowód osobisty, paszport, legitymacja weterana, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

Czy istnieje zakres tematyczny spraw, które mogą być rozpatrywane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej?

TAK. Pomoc taka obejmuje wszelkie sprawy (a więc cywilne, karne, administracyjne) z wyjątkiem spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Jak będzie wyglądać udzielona porada?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielona może być praktycznie w czterech formach:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Gdzie szukać punktów nieodpłatnej pomocy prawnej?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na terenie każdego powiatu i miasta na prawach powiatu. Informację o lokalizacjach punktów znaleźć można zazwyczaj na stronach lokalnych starostw lub urzędów, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Punkty takie są otwarte przez cały tydzień (za wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz weekendów) w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Informacja o lokalizacji naszego punktu w Katowicach znajduje się w zakładce „O punkcie”.